Resultater lag 11 200m

1 Gro Suvatne Greipstad 1 K
9899X 45 X99*X 48 X99X9 47 **X99X9X** 97 0
15 Skudd 140 25 Skudd 237 35 Skudd 237
2 Guttorm Søndeled Søndeled 3
X*X9X 49 898X9 44 9988* 44 888989XXXX 90 8899XX8X8* 90
15 Skudd 137 25 Skudd 227 35 Skudd 317
3 Steve T. Øverland Gann 5 M
XXX*X 50 XX979 45 X9XXX 49 X89X99XXX* 95 XX9999999* 93
15 Skudd 144 25 Skudd 239 35 Skudd 332
4
5
6
7 Ståle Kloster Rennesøy 5 LM
***X* 50 9X997 44 XX9** 49 88**X*XX99 94 X**9*99*X* 97
15 Skudd 143 25 Skudd 237 35 Skudd 334
8 Rune Rossevatn Øvre Eiken 2
9X9X* 48 XXX* 40 XX99X 48 99X8*8*9** 93 0
15 Skudd 136 25 Skudd 229 35 Skudd 229
9
0 0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd 35 Skudd
10 Alf Stensli NROF Kristiansand AG3
99XX9 47 9X*98 46 X98X8 45 9*XX99X9XX 96 8999999999 89
15 Skudd 138 25 Skudd 234 35 Skudd 323

MLRes - www.megalink.no 22:01 - 17.05.2016