Resultater lag 14 200m

1
2 Svein Kå. Søyland Gjesdal V55
X*9** 49 X*XX* 50 XX9** 49 X98**8*9X9 93 *9***99XXX 97
15 Skudd 148 25 Skudd 241 35 Skudd 338
3 Bodvar Øvrevik Finnøy V55
9XX9* 48 X99XX 48 X*XXX 50 *9X8X9X*X* 96 *X**X*9**9 98
15 Skudd 146 25 Skudd 242 35 Skudd 340
4
5
6 Bjarte Kvame Øvrevik Gann 3
X*9X9 48 697X9 41 89999 44 7459999*99 80 0
15 Skudd 133 25 Skudd 213 35 Skudd 213
7 Bjørnar Foss Lyngdal 1
X*X** 50 9X9XX 48 999*X 47 9XXX89X*9* 95 99*9X89*9X 93
15 Skudd 145 25 Skudd 240 35 Skudd 333
8 Arild Valand Mandal 4
***X9 49 9X99X 47 XX8*9 47 9999X*XX9* 95 X*9**X9*X* 98
15 Skudd 143 25 Skudd 238 35 Skudd 336
9 Endre S. Andersen Hv-08 Agder og Rogaland AG3
889X8 43 99*X9 47 9XXXX 49 9X99999999 91 0
15 Skudd 139 25 Skudd 230 35 Skudd 230
10 Daniel Hagen NROF Lister HK416
XX99X 48 9*X*8 47 98999 44 8X999X89*9 91 0
15 Skudd 139 25 Skudd 230 35 Skudd 230

MLRes - www.megalink.no 22:01 - 17.05.2016