Resultater lag 3 200m

1 Øyvind Lilledrange Flikka V55
*XX9* 49 99998 44 **XX9 49 XX99X9X*X* 97 XX9X99X*** 97
15 Skudd 142 25 Skudd 239 35 Skudd 336
2 Alvilde Røiseland Holum 4 AK
***X* 50 89*58 40 X99X* 48 889*9XXX** 94 8998XX9XXX 93
15 Skudd 138 25 Skudd 232 35 Skudd 325
3 Kim Johan Vemmelvik Greipstad 5
X*X** 50 9999 36 9X*** 49 XXX*XXX*XX 100 X*X**X**** 100
15 Skudd 135 25 Skudd 235 35 Skudd 335
4
0 0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd 35 Skudd
5 Torgeir Jåtun Greipstad 5
***9* 49 988XX 45 X**9X 49 *XX*9XX*9* 98 ****XXX*X* 100
15 Skudd 143 25 Skudd 241 35 Skudd 341
6 Dagfinn Vemmelvik Greipstad V55
9X99X 47 XX9X9 48 9*99* 47 999X9XXX*9 95 XX9X*9XXX* 98
15 Skudd 142 25 Skudd 237 35 Skudd 335
7 Harald Haraldsen Flikka 3
***XX 50 89787 39 979X8 43 9*85969XX* 86 X****X**** 100
15 Skudd 132 25 Skudd 218 35 Skudd 318
8 Trine Jåtun Greipstad 4 AK
XXX9X 49 99X99 46 8XXXX 48 899X9X9*X* 94 9*X9**XXXX 98
15 Skudd 143 25 Skudd 237 35 Skudd 335
9 Rune Haaversen-Westhassel Greipstad V55
9*XXX 49 *9*X9 48 XXXXX 50 *X99998X*9 93 98X888899X 87
15 Skudd 147 25 Skudd 240 35 Skudd 327
10 Nils Seldal Klepp V55 L
***** 50 999** 47 XX**X 50 99999999** 92 XXX9*XXX** 99
15 Skudd 147 25 Skudd 239 35 Skudd 338

MLRes - www.megalink.no 22:01 - 17.05.2016