Resultater lag 5 200m

1 Benedikte Dragland Lyngdal 3 AK
*X*X9 49 8*98X 45 *X9*9 48 99X9X99*** 95 ***X*X9*X* 99
15 Skudd 142 25 Skudd 237 35 Skudd 336
2
3
4
5
6
7
8 Jane Vigemyr Johnsen Heddeland og Breland 4 NK
99899 44 68X89 41 99999 45 7889X99XXX 90 998X7*8* 71
15 Skudd 130 25 Skudd 220 35 Skudd 291
9 Viggo Hanssen Heddeland og Breland V55
99XX* 48 9XXXX 49 9*9*X 48 886X889X99 85 XX9XX9*896 91
15 Skudd 145 25 Skudd 230 35 Skudd 321
10 Arild Gunnar Rasmussen Holum V55 L
X**X* 50 99**9 47 *X*** 50 **9**9*XX* 98 X9*X**XX*9 98
15 Skudd 147 25 Skudd 245 35 Skudd 343

MLRes - www.megalink.no 22:01 - 17.05.2016