Resultater lag 18 200m

1
2
3
4
5
6
7 Oddvar Skov-Skov Vennesla V55 V
99XXX 48 **999 47 X9XX9 48 XX8*99XXX* 96 0
15 Skudd 143 25 Skudd 239 35 Skudd 239
8
9
10

MLRes - www.megalink.no 09:40 - 09.06.2019