Resultater lag 19 200m

1
2
3
4
5
6
7 Harald Haraldsen Flikka 3 V
9X999 46 X5696 36 9XX** 49 77X99XX*X9 91 0
15 Skudd 131 25 Skudd 222 35 Skudd 222
8 Nils Thomas Valand Oslo ěstre 5 M
*X*9X 49 9XXX* 49 XXX** 50 *9X9X***** 98 0
15 Skudd 148 25 Skudd 246 35 Skudd 246
9
10 Reidar Lohndal Lyngdal V55
9X**X 49 *X9X9 48 *9**X 49 *99899XX** 94 0
15 Skudd 146 25 Skudd 240 35 Skudd 240

MLRes - www.megalink.no 09:40 - 09.06.2019