Resultater lag 7 200m

1
2
3
4
5
6
7 Oddvar Kvåle Holum V55
XX**X 50 98*X* 47 *9**X 49 9X9XXXXX** 98 0
15 Skudd 146 25 Skudd 244 35 Skudd 244
8 Stein Feyling Østbøll Birkenes V55
X999X 47 999X* 47 X*X** 50 X**99X**X* 98 0
15 Skudd 144 25 Skudd 242 35 Skudd 242
9 Kenneth Brandsvoll Lindesnes 4
X*9*X 49 7X9X 36 99998 44 *89**9X9XX 95 0
15 Skudd 129 25 Skudd 224 35 Skudd 224
10 Arild Gunnar Rasmussen Holum V55 L
99*XX 48 9*9XX 48 *XX*9 49 9*9999X*99 93 0
15 Skudd 145 25 Skudd 238 35 Skudd 238

MLRes - www.megalink.no 09:40 - 09.06.2019