Resultater lag 9 200m

1
2
3
4
5
6
7 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 5 KM
X**** 50 X9XXX 49 9X**X 49 ********XX 100 0
15 Skudd 148 25 Skudd 248 35 Skudd 248
8 Kim Johan Vemmelvik Kristiansand og Omegn 5 M
**XX* 50 XXXXX 50 X*X*X 50 X***9*X*XX 99 0
15 Skudd 150 25 Skudd 249 35 Skudd 249
9
0 9 9 0 0 0
15 Skudd 9 25 Skudd 9 35 Skudd 9
10 Maarten Aleksander Roland Heddeland og Breland 1 V
98999 44 8999 35 8988X 43 9XXX89**X7 93 0
15 Skudd 122 25 Skudd 215 35 Skudd 215

MLRes - www.megalink.no 09:40 - 09.06.2019