Resultater lag 13 100m

1 Sivert Skår Time V65
XX**X 50 XXXX* 50 **X** 50 9**X*9X*** 98 9*XXX***9* 98
15 Skudd 150 25 Skudd 248 35 Skudd 346
2 Brit Ingrid Vatland Kvinesdal J K
99XX9 47 9X969 43 *89XX 47 99888X9X9X 90 **9X**9**9 97
15 Skudd 137 25 Skudd 227 35 Skudd 324
3 Åge Tvermyr Froland V73
*XX*X 50 *XXXX 50 X**XX 50 ***X*X*X** 100 *******9*X 99
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 349
4
5
6
7 Dagfinn Vemmelvik Greipstad V65
XXXX* 50 **X9* 49 *X*9X 49 XX*X*X*99* 98 9*98X*9XX* 95
15 Skudd 148 25 Skudd 246 35 Skudd 341

MLRes - www.megalink.no 09:40 - 09.06.2019