Resultater lag 10 200m

1 Kåre G. Brekke Greipstad 4
**XX* 50 X9*X9 48 99X9* 47 9X*9*9**9* 96 ***X**99X* 98
15 Skudd 145 25 Skudd 241 35 Skudd 339
2 Atle Lid Evje og Hornnes 4
XX*** 50 94989 39 X9X8X 47 9999*X9X99 93 XXXXX999*X 97
15 Skudd 136 25 Skudd 229 35 Skudd 326
3 Stig Lid Evje og Hornnes 3 A
X*X*9 49 *X898 45 X9*** 49 89X998*9X9 91 XXXX999**X 97
15 Skudd 143 25 Skudd 234 35 Skudd 331
4
5 Egil Vegsund Evje og Hornnes 3
9*XX* 49 99799 43 9X999 46 898X89X*XX 92 99XXX*9*9* 96
15 Skudd 138 25 Skudd 230 35 Skudd 326
6 Rune Vegsund Evje og Hornnes 1
99*X9 47 999X9 46 999XX 47 X99X989989 90 0
15 Skudd 140 25 Skudd 230 35 Skudd 230
7
8 Sissel Enersen Evje og Hornnes 1 K
*X9X9 48 X*898 45 *9898 44 *99*99X9*9 94 0
15 Skudd 137 25 Skudd 231 35 Skudd 231
9 Geir Vatland Kvinesdal 1
9*XXX 49 89X*X 47 X**9* 49 X9X***XX89 96 0
15 Skudd 145 25 Skudd 241 35 Skudd 241
10 Geir Heskestad Greipstad 3
999X9 46 99X95 42 X999X 47 X78999XX*9 91 0
15 Skudd 135 25 Skudd 226 35 Skudd 226

MLRes - www.megalink.no 21:19 - 19.05.2018