Resultater lag 4 200m

1 Oddvar Skov-Skov Vennesla V55
XX*XX 50 *9999 46 **9*9 48 7XXX9XX9X* 95 9X*998*X9X 94
15 Skudd 144 25 Skudd 239 35 Skudd 333
2 Jan Otto Jakobsen Greipstad 1
98996 41 X58*X 43 8**9* 47 9928****99 86 0
15 Skudd 131 25 Skudd 217 35 Skudd 217
3
4
5
6 Nils Thomas Valand Oslo ěstre 5 M
X**X* 50 9X*** 49 X**X* 50 X9*X*9***X 98 *XXX****** 100
15 Skudd 149 25 Skudd 247 35 Skudd 347
7
8
9
10

MLRes - www.megalink.no 21:19 - 19.05.2018