Resultater lag 6 200m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Oddvar Skov-Skov Vennesla V55
9*X*X 49 9*9XX 48 XXXX* 50 *999X999** 94 99X9*9X*XX 96
15 Skudd 147 25 Skudd 241 35 Skudd 337