Resultater lag 10 100m

1 Dagfinn Vemmelvik Greipstad V65
***** 50 9**XX 49 ***X9 49 X*X*9*XX9X 98 0
15 Skudd 148 25 Skudd 246 35 Skudd 246
2
3 Sigve Vigemyr Heddeland og Breland J
**X*X 50 XX*99 48 XX9** 49 X99XXX*99X 96 XXX*XX**** 100
15 Skudd 147 25 Skudd 243 35 Skudd 343
4
5
6
7