Resultater lag 11 100m

1 Sverre Vidringstad Kristiansand og Omegn V73
X**X* 50 XX9X7 46 X*9*9 48 99*X9XX**9 96 0
15 Skudd 144 25 Skudd 240 35 Skudd 240
2 Svein Kå. Søyland Gjesdal V73
***** 50 XX*** 50 *XX*X 50 **XX99**X9 97 0
15 Skudd 150 25 Skudd 247 35 Skudd 247
3
4 Per Torleiv Tveiten Bykle V73
*9**X 49 X*X** 50 X*9*X 49 *XX****XX* 100 *******XXX 100
15 Skudd 148 25 Skudd 248 35 Skudd 348
5
6
7 Arild Gunnar Rasmussen Holum V65 L
X***X 50 ***X* 50 ***XX 50 *X*X9XXXX* 99 *XX**X*X** 100
15 Skudd 150 25 Skudd 249 35 Skudd 349