Resultater lag 15 100m

1 Øyvind Lilledrange Flikka V65
*X*** 50 ****X 50 XX*** 50 ***X**X*** 100 **X***9**X 99
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 349
2
3
4
5
6 Åge Tvermyr Froland V73
**X*X 50 *X*** 50 XX**X 50 **X*XX*99X 98 **X9XX**** 99
15 Skudd 150 25 Skudd 248 35 Skudd 347
7