Resultater lag 2 100m

1 Karsten Valand Grindølen V73
X9XXX 49 XX*9X 49 X**** 50 **X******X 100 **X*X*X*** 100
15 Skudd 148 25 Skudd 248 35 Skudd 348
2 Bjarne Birketvedt Lindesnes V73
XXX** 50 XX**X 50 ***XX 50 *9*X**9X9* 97 XXX*X*XX** 100
15 Skudd 150 25 Skudd 247 35 Skudd 347
3 Kevin Melhus Lindesnes ER
XXXXX 50 *9XX9 48 9*X99 47 XX*X9997XX 94 X987797998 83
15 Skudd 145 25 Skudd 239 35 Skudd 322
4 Nikolai Rinde Farsund J
*X**X 50 X*XXX 50 ***** 50 XXX***XXX* 100 X*X***X*X* 100
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 350
5
6 Emil Stiland Wårøy Lindesnes J
***** 50 9*X** 49 ***** 50 9*9XX***XX 98 ****X*XXXX 100
15 Skudd 149 25 Skudd 247 35 Skudd 347
7