Resultater lag 5 100m

1 Harald Jensen Lyngdal V73
**X** 50 X**** 50 9**XX 49 *X8XX**X*X 98 9X*9XX9XX* 97
15 Skudd 149 25 Skudd 247 35 Skudd 344
2 Runar Pedersen Mandal NU
99*X* 48 9***9 48 9X99* 47 X9XXX*9X89 95 989XX*9X99 93
15 Skudd 143 25 Skudd 238 35 Skudd 331
3 Tor Edvard Bringsdal Holum EJ
X9XX9 48 99988 43 8899X 44 XX9898X**9 93 *9**XX**99 97
15 Skudd 135 25 Skudd 228 35 Skudd 325
4 Mats Langfjord Mandal EJ
****X 50 X*797 43 99*9* 47 9*89X***X9 95 ***X***X** 100
15 Skudd 140 25 Skudd 235 35 Skudd 335
5
6 Trygve J. GrÝsland Kristiansand og Omegn V73
*X*9X 49 9*X9X 48 XX*** 50 9XX*X***9* 98 0
15 Skudd 147 25 Skudd 245 35 Skudd 245
7 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland V73
*X**X 50 *9*9* 48 *XXXX 50 *99*XX*X9* 97 0
15 Skudd 148 25 Skudd 245 35 Skudd 245