Resultater lag 12 200m

1 Nils Thomas Valand Oslo Østre 5
9*XXX 49 *9*89 46 X*9X9 48 *9X9XX**** 98 XX***XXX** 100
15 Skudd 143 25 Skudd 241 35 Skudd 341
2
3 Even Englund Søgne 5 M
XXXX* 50 *X9*X 49 **X*X 50 99X98XXX9X 94 XX*XX***99 98
15 Skudd 149 25 Skudd 243 35 Skudd 341
4
5
6 Tor Henning Post Ugland 4
X*X*X 50 5989* 41 X9X99 47 8X7X9XXXX* 94 X9X******X 99
15 Skudd 138 25 Skudd 232 35 Skudd 331
7 Asbjørn Spilling Lindesnes 2
XX89* 47 99798 42 9*9XX 48 8*899*8999 89 0
15 Skudd 137 25 Skudd 226 35 Skudd 226
8
9
10

MLRes - www.megalink.no 13:50 - 11.06.2017