Resultater lag 9 200m

1 Guttorm Søndeled Søndeled 4
*9XXX 49 8*889 43 X9X** 49 *889*X*X*X 95 X9X*XX*999 96
15 Skudd 141 25 Skudd 236 35 Skudd 332
2
3 Geir Lie Holum 4 M
***** 50 988X9 44 XXX7* 47 X99X*X9X** 97 X********* 100
15 Skudd 141 25 Skudd 238 35 Skudd 338
4
5
6
7
8
9
10 Dagfinn Vemmelvik Greipstad V55
99*** 48 *X999 47 XX9XX 49 XXX*X9XX*X 99 X99XX9*XX9 96
15 Skudd 144 25 Skudd 243 35 Skudd 339

MLRes - www.megalink.no 13:50 - 11.06.2017