Resultater lag 13 100m

1 Fredrik Stubstad Mandal J
999X9 46 X8988 43 99*** 48 999XX9X*9* 95 99X99X9*9* 94
15 Skudd 137 25 Skudd 232 35 Skudd 326
2 Nils Henrik Gyland Greipstad ER
**XXX 50 X**X* 50 *9*X9 48 X***XX*9** 99 *X*****X** 100
15 Skudd 148 25 Skudd 247 35 Skudd 347
3 Paul Vaule H skytterlag V65
****X 50 *X**X 50 9XXXX 49 **X******* 100 X*XX*XXX** 100
15 Skudd 149 25 Skudd 249 35 Skudd 349
4 Tore Kristian Lunden Vennesla V73
**X** 50 ***99 48 **XX9 49 X**9*8XX9* 96 0
15 Skudd 147 25 Skudd 243 35 Skudd 243
5 Jonas Norum Lindesnes NU
*X98* 47 X8*89 45 X*878 43 97989*9999 88 0
15 Skudd 135 25 Skudd 223 35 Skudd 223
6 Malin Wry Mll Holum ER
X**** 50 ****X 50 XXX*X 50 *X*XXXX*** 100 ******XX9* 99
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 349
7 ge Tvermyr Froland V73
**99X 48 X***X 50 **XX* 50 9XX*XXXX** 99 ****X9XX** 99
15 Skudd 148 25 Skudd 247 35 Skudd 346

MLRes - www.megalink.no 13:44 - 11.06.2017