Resultater lag 4 200m omgang

1 Espen Elias Vigemyr Heddeland og Breland 3 A
X*9X*X9*XX 98
Hovedskyting 240 Mesterskap 338
2 Jarl Stølen Farsund 5 N
9*XX*X9*X* 98
Hovedskyting 240 Mesterskap 338
3 Preben Øidne Grindølen 3
X*9*X*9**9 97
Hovedskyting 239 Mesterskap 336
4 Steinar Skoland Lyngdal 5
X*X9XX9XX9 97
Hovedskyting 239 Mesterskap 336
5 Espen Stubstad Mandal 4
9****9*XX9 97
Hovedskyting 239 Mesterskap 336
6 Stein Taanevig Mandal 5 N
9XX**X*X9X 98
Hovedskyting 238 Mesterskap 336
7
8 Christopher Haddal Flikka 5
X******XX* 100
Hovedskyting 236 Mesterskap 336
9 Hanne Svindland Vidringstad Lyngdal 3 AK
*XXX*XXXXX 100
Hovedskyting 236 Mesterskap 336
10 Bjørn Vidringstad Lyngdal 4
*XX7X999*X 94
Hovedskyting 235 Mesterskap 329

MLRes - www.megalink.no 20:19 - 19.08.2019