Resultater lag 5 100m hoved

1 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland V65
99XX* 48 9XX9X 48 XXX9X 49 98*99X999* 92
15 Skudd 145 25 Skudd 237
2
3 Jonas Sodeland Øksendal Holum EJ V
*X*XX 50 98995 40 9X999 46 *8XXXXXXX* 98
15 Skudd 136 25 Skudd 234
4 Arnt Ivar Larsen Holum R FP
*99** 48 *9X8* 47 98XX9 46 *89X9X98 73
15 Skudd 141 25 Skudd 214
5
6 Jonas Heddeland-Roland Heddeland og Breland R F
X89X9 46 X*X*X 50 99X99 46 989989*9X* 91
15 Skudd 142 25 Skudd 233
7 Markus E. Lie Holum R FP
9XXXX 49 88898 41 9999* 46 8*99998X9X 91
15 Skudd 136 25 Skudd 227

MLRes - www.megalink.no 20:19 - 19.08.2019