Resultater lag 8 100m hoved

1 Arne Skuland Laudal V65
XXX** 50 *XX** 50 X*XX* 50 *9XXXXX*X* 99
15 Skudd 150 25 Skudd 249
2 Karsten Valand Grindølen V73
*X*X* 50 X**** 50 *XX** 50 ****X9*9** 98
15 Skudd 150 25 Skudd 248
3 Torjus Ågedal Grindølen V73
X*X** 50 X***X 50 ***** 50 **9*XX**** 99
15 Skudd 150 25 Skudd 249
4 Daniel Berge Laudal ER
9*XXX 49 98988 42 X9*XX 49 X99999*9*9 93
15 Skudd 140 25 Skudd 233
5 Thomas Berge Laudal R FP
X9X99 47 99*X9 47 9X976 41 8999979989 86
15 Skudd 135 25 Skudd 221
6
7 Mina Wårøy Møll Holum ER K
X**X* 50 *X**X 50 ***** 50 X**X**XX*X 100
15 Skudd 150 25 Skudd 250

MLRes - www.megalink.no 20:19 - 19.08.2019